۱۱۱

رنگ های کاتیونیک

انواع رنگهای کاتیونیک اسم تجاری رنگ شید رنگ بسته بندی C.I. No. Astrazon       Black ON ۰۱ C25 CAT.Bk Mix Astrazon   Blue FGGL–S ۳۰۰% ۰۲ C25 CAT.          Bl- ۴۱    Astrazon       Dark Blue ۲RN C25 CAT.           Bl- Mix  Astrazon      G. Yellow GL–E micro ۴۰۰% C25 CAT.           Y- ۲۸ Astrazon       Red FBL ۲۰۰% ۰۳ C25 CAT            R – ۴۶ Astrazon       Red Violet ۳RN ۰۱ B35 CAT.           V –16     Astrazon   Dark Blue ۲RN C25 CAT.           Bl- Mix …