انواع رنگهای کاتیونیک

اسم تجاری رنگ

شید رنگ

بسته بندی

C.I. No.

Astrazon       Black ON ۰۱

C25

CAT.Bk Mix
Astrazon   Blue FGGL۳۰۰% ۰۲

C25

CAT.          Bl- ۴۱   
Astrazon       Dark Blue ۲RN

C25

CAT.           Bl- Mix 
Astrazon      G. Yellow GLE micro ۴۰۰%

C25

CAT.           Y- ۲۸
Astrazon       Red FBL ۲۰۰% ۰۳

C25

CAT            R – ۴۶
Astrazon       Red Violet ۳RN ۰۱

B35

CAT.           V –16    
Astrazon   Dark Blue ۲RN

C25

CAT.           Bl- Mix 
Acryl Blue B

 

CAT        
Astrazon     Blue BC 

 

CAT             Bl-3
Acryl Navy  Blue

 

CAT        
Acryl Black

 

CAT           
Sumikaron   Blue G

 

CAT        
Sinacryl Blue  G300

 

CAT        
Tiacril Blue Sgt ۲۰۰%

 

CAT        
Yoracril   ycl Red Bgl

 

CAT            R-46     
Yoracril   ycl Blue RB

 

CAT        
YoracriL Red  ۲G200%

 

CAT            R-18:1 
Astrazon     G.Yellow GLE Micro ۴۰۰%

C25

CAT.           Y- ۲۸ 
Astrazon     Red

 

CAT
Astrazon     G.Yellow GLE micro ۴۰۰%

C25

CAT             Y- ۲۸  
Astrazon     Yellow ۸Gsl ۲۰۰۵

 

CAT             Y-63   
Astrazon     Blue Bg 

 

CAT             Bl –5     
Astrazon     Red Gtln

 

CAT              R –18   
Astrazon     Red Violet ۳RN ۰۱

 

CAT              R-16
Atacrile Yellow ۸Gl

 

CAT        
Acryl Yellow Rgl

 

CAT             R-29 
Astrazon     Yellow Rgl

 

CAT        
Astrazon    Navy Cm2x

 

CAT
Bezacryl Red  Violet  ۳R ۲۰۰

 

CAT
Bezacryl Black  Fbl ۳۰۰

 

CAT
Bezacryl Blue  Grl ۳۰۰

 

CAT
Bezacryl Red Grl ۱۸۰

 

CAT
Maxilon        Red Grl ۲۲۰%

 

CAT          
Cationic Red Grl ۲۰۰%

 

CAT          
Cationic      Yellow Ggl

 

CAT        
Triacril        Yellow Porn

 

CAT        
Cationic        ۱۱۹۰۴ Blue Grl

C25

CAT               Bl-41
Cationic        ۱۱۹۰۳ Yellow ۸Gl

C25

CAT           Y- ۱۳
Cationic       ۱۱۹۰۸ Red xgrl

C25

CAT.           R- ۴۶
Cationic       ۱۱۹۰۷ Red Gtln

c25

CAT              R-18
Astrazon     Black ON ۰۱

 

CAT        
Triacril       Red Grl

 

CAT        
Acril Red ۴G

 

CAT
Acril Blue Rgl

 

CAT
Acril Blue ۵G

 

CAT
Acrilic Blue x

 

CAT
Astrazon     Bg

 

CAT
Astrazon     Blue Grl ۳۰۰%

 

CAT
Acril Yellow ۱۰gff

 

CAT
Acril Yellow Ag

 

CAT
Avilon Navy Blue Bw

 

CAT
Avcril Goldn Yellow Gl ۲۰۰%

 

CAT
Panacryl Goldn Yellow Ol ۲۰۰%

 

CAT
Samacryl Blue ۳۰۰Rl

 

CAT
Sinacryl Navy Blue B

 

CAT
YoracriL Red Bgl

 

CAT                R-46
YoracriL Black O

 

CAT
Astrazon     Red Fbl ۲۰۰Pct

 

CAT                 R-46
YoracriL Navy Blue Rb

 

CAT
Astrazon     Blue Fggl ۳۰۰Pct

 

CAT              Bl-41
Astrazon     Dark Blue ۲RN

 

CAT               MIX
Astrazon    Golden Yellow GLE ۰۱

 

CAT                 Y-28
Vacrily Black Kn

 

CAT
REMACREYL BLUE  RL

 

CAT
CAT. Chini RED SGL

 

CAT
CAT. Chini BLUE RGL

 

CAT
CAT. Chini YELLOW XGRL

 

CAT
SunAcrily Red

 

CAT
Astrazon     Red Ebl

 

CAT            R-46
Astrazon Blue Fgg

 

CAT
Maxilon Golden yellow Gle 440% CAT
Maxilon Red GRL (Exta Cons) CAT
Maxilon Blue 2RN CAT
Maxilon Blue Grl 300% CAT
YoracriL Red 2G 200% CAT
YoracriL Red BGL CAT
Acril                         Black ON CAT
Astrazon Golden yellowGLE Micro CAT             Y-28
Astrazon Golden YellowGLE Cons CAT              Y-28
Astrazon Blue FGGL CAT            BL-41
Astrazon Red Fbl 200Pct CAT
Astrazon Dark Blue 2RN CAT
Astrazon Black ON CAT
Cationic                  CHINA Yelow                   ۱۱۹۰۳ CAT                 Y-13

اسم تجاری رنگ

شید رنگ

بسته بندی

C.I. No.

Cationic                  CHINA Blue                     ۱۱۹۰۴ CAT              Bl-14
Cationic                  CHINA Black                    ۱۱۹۰۵ CAT                   
Cationic                  CHINA Yellow                  ۱۱۹۰۶ CAT                Y-28
Cationic                  CHINA Red                      ۱۱۹۰۸ CAT               R-46
Cationic                  CHINA Red                      ۱۱۹۱۰ CAT                R-14
Cationic                  CHINA Yelow                   ۱۱۹۰۳ CAT                Y-13
Cationic                  CHINA Blue                     ۱۱۹۰۴ CAT          Bl-14
Cationic                  CHINA Black                    ۱۱۹۰۵ CAT                   
Cationic                  CHINA Yellow                  ۱۱۹۰۶ CAT              Y-28
Cationic                  CHINA Red                      ۱۱۹۰۸ CAT              R-46
Cationic                  CHINA Red                      ۱۱۹۱۰ CAT             R-14
Cationic                  CHINA Violet 3BL

 

CAT             ۱۱۹۰
Cationic                  CHINA Yellow

 

CAT
Astrazon Red Fbl 200Pct

C25

CAT                 R-46
Astrazon Red Violet 3RL

D35

CAT                V-16

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *