انواع پیگمنت ها :

اسم تجاری رنگ

شید رنگ

بسته بندی

C.I. No.

Acramin White DRN ۰۱

G50

PIG          
Imperon      Black KGF

G30

PIG.                     Bk-  ۷
Imperon        Blue KB

G30

PIG.                    Bl-15.1 
Imperon        Blue KRR

G30

PIG.                   Bl- Mix
Imperon        Brown KBL

G30

PIG.               Br.Mix
Imperon     Brown KRT

G30

PIG.                  Br.Mix
Imperon      Golden Yellow KRN

G30,60

PIG.                    Y.Mix
Imperon      Green K۱۲۵%

C30

PIG.                        Gr-7
Imperon        Orange KR

G,C30

PIG.                        O- ۵
Imperon        Red KG-3R

G30

PIG                     
Imperon     Red KGRE

G30

PIG.                  R- ۸    
Imperon     Yellow K-2G

G30

PIG.                      Y- ۱۴
Imperon      Yellow K-5۱۱۰

G30

PIG.                          Y-3
Imperon      Yellow KR

G,C30

PIG.                    Y- ۸۳
Imperon   Violet KB

G30

PIG.                     V- ۲۳
Imperon       Red KB

C30

PIG.                   R-146
Alizarin   Green  G   PIG
Imperon     Brown K-RT   PIG.                Br.Mix  
Imperon      Black Kgf   PIG.                 Bk – ۷ 
Imperon      Blue KBG   PIG.           Bl-15.1
Imperon      Blue Krr   PIG
Impocolor Black Frk   PIG
Imperon      Red KGRE B 30 PIG
Imperon      Black Wd B 25 PIG
Imperon      Green KG     B 30 PIG
Pigma Color N.Blue KRT B 30 PIG
Pigma Color Orange KGR B 30 PIG
Pigma Color Dark Brown KT B 30 PIG
Pigma Color Green KB B 30 PIG
Pigma Color Brown KRS B 40 PIG
Pigma Color Red Ky B 30 PIG
Pigma Color Blue K2G B 30 PIG
Pigma Color Blue KBG B 30 PIG
Univers Pigment Orange   PIG
Pigment Orange ۸۲۰۶   PIG
Pigment Brown F2R   PIG
Pigment Green FB   PIG
Pigment Borduxe   PIG
Alizarin Green G   PIG
Pigmatex Brown   PIG
Pigment Crise ۸۱۱۳   PIG
Pigment Blue FFG   PIG

اسم تجاری رنگ

شید رنگ

بسته بندی

C.I. No.

lmperon Yellow KR   PIG
lmperon Orange KR   PIG
lmperon Blue KB   PIG
lmperon Green KG   PIG
lmperon Dark Brown K RT   PIG
Universe Yellow    YK   PIG
Universe Dark Blue  B   PIG
Universe Green  Fyn   PIG
Universe Brown   DF   PIG
Universe Brown R   PIG
Universe Violit  Bnh   PIG
Universe Red  Bl   PIG
Universe Carbin  Gl   PIG
Universe Trq Blue  Gft   PIG
Universe Blue   R   PIG
Universe Black  B   PIG
Universe Horesent  Yellow Krd   PIG
Universe Orange  Kg   PIG
Universe Pink   K   PIG
Universe Green  KF   PIG
Universe Violet KT   PIG
Universe Gold Yellow  Hrg   PIG
Universe ORANGE Hrf   PIG
Polymo All   PIG
pigment yellow KRD   PIG
pigment orange KG   PIG
pigment pink K   PIG
pigment green KF   PIG
pigment purpelبنفش KT   PIG
PIGMENT  ۸۱۱۱ Scarlet FFG   PIG
PIGMENT  ۸۱۱۳ Cerise FITR   PIG
PIGMENT  ۸۱۱۵ Bordeaux FR2B   PIG
PIGMENT  ۸۱۱۸ Pink FRB   PIG
PIGMENT  ۸۲۰۲ Medium Yellow FG   PIG
PIGMENT  ۸۲۰۵ Golden Yellow FGR   PIG
PIGMENT  ۸۲۰۶ Orange FGR   PIG
PIGMENT  ۸۳۰۱ Blue FFG   PIG
PIGMENT  ۸۳۰۲ Brilliant Blue FBL   PIG
PIGMENT  ۸۳۰۴ Navy Blue FR   PIG
PIGMENT  ۸۴۰۱ White FTW   PIG
PIGMENT  ۸۵۰۱ Black FBRN   PIG
PIGMENT  ۸۶۰۱ Green FB   PIG

اسم تجاری رنگ

شید رنگ

بسته بندی

C.I. No.

PIGMENT  ۸۶۰۳ Brilliant Green F4G   PIG
PIGMENT  ۸۷۰۲ Violet FFRN   PIG
PIGMENT  ۸۸۰۱ Brown F2R   PIG
Pigment Med yellow FG ۸۲۰۲ B 30,40 PIG
Pigment G.Yellow  FGR ۸۲۰۵ B 30,40 PIG
Pigment Orang FGR ۸۲۰۶ B 30,40 PIG
Pigment Scarlet FFG ۸۱۱۱ B 30,40 PIG
Pigment Serious FIFR ۸۱۱۳ B 30,40 PIG
Pigment Violet FFRN ۸۷۰۲ B 30,40 PIG
Pigment N.Blue FR ۸۳۰۴ B 30,40 PIG
Pigment Brill. Blue FBL ۸۳۰۲ B 30,40 PIG
Pigment Blue FFG ۸۳۰۱ B 30,40 PIG
Pigment Green FB ۸۶۰۱ B 30,40 PIG
Pigment Brown F2۸۸۰۱ B 30,40 PIG
Pigment Black FBRN ۸۵۰۱ B 30,40 PIG
Pigma colour Yellow KBF B 30 PIG                       Y-14
Pigma colour G.Yellow KA B 30 PIG                        Y-83
Pigma colour Orange KY B 30 PIG                         O-5
Pigma colour Red KY B 30 PIG                      R-112
Pigma colour Red K3B B 30 PIG                     R-146
Pigma colour Violet KRL B 30 PIG                      Vi-23
Pigma colour Blue K2G B 30 PIG                     Bl-15.1
Pigma colour Blue KBG B 30 PIG
Pigma colour N.Blue KRT B 30 PIG
Pigma colour Green KB B 30 PIG                         G-7
Pigma colour Brown KRS B 30 PIG
Pigma colour Black KNG B 30 PIG
Imperon Green KG B 40 PIG                        G-7
Pigment                   Bayer Gele Mash ۴۲۰ PIG
Pigment                   Bayer ۳۹۲۰(گل ماش) PIG
Pigment                   CHIN Gele Mash  ۴۹۲۰ (گل ماش) PIG
Pigment                     CIBA Green GLN PIG
Pigment                    CIBA Yellow YU 35 PL PIG
Pigment                   CIBA Yellow YU 26 LI PIG
Pigment                    CIBA Yellow YU 26 PL PIG
Pigment                   CIBA Yellow YU 26 PIG
Pigment                     CIBA Orange Or-75 PIG
Pigment                         BF ۴۷۱۱M & ۲۷۱M PIG
Pigment                    CPL  ۷۸۶۷ (کپل) PIG
Carbon                     CHIN Black (Degosa V) PIG
Pigment           Germany Okhra M 130(اخرا) PIG
Pigment Blue FBL   PIG                         ۸۳۰۲

اسم تجاری رنگ

شید رنگ

بسته بندی

C.I. No.

Pigment Red B   PIG                    ۸۱۱۳
Pigment                 Turkey Orange B2R 3% PIG
Pigment                 Turkey Blue CR PIG
Pigment                 Turkey Yellow BG PIG
Pigment                 Turkey Red BCB PIG
Pigment                 Turkey Yellow BRN PIG
Pigment                 Turkey Violet CBE PIG
Pigment                 Turkey Navy BMR PIG
Acramin White DRN 01 G50 PIG       Titandioxaide
Imperon Blue KB G30 PIG                    Bl-15.1
Imperon Green KG 125% C30 PIG                       G-7
Imperon White P-DRN G40 PIG
Imperon SP Yellow K5G 110 G30 PIG                       Y-3
Imperon SP Dark Blue SP G30 PIG               Bl mix
Imperon SP Gold Yellow SP G30 PIG                      Y-83
Imperon SP Green SP G30 PIG                         G-7
Imperon SP Navy Blue SP G30 PIG
Imperon SP Orange SP G30 PIG                        Or-5
Imperon SP Scarlet SP G30 PIG                      R-112

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *