صابون مخلوطsama soap M5

صابون مخلوطsama soap M5  با ماهیت آنیونی نانیونی مناسب جهت سفید کنندگی، شوینده عمومی جهت عملیات آماده سازی و مقدماتی، مناسب برای آهاربری آنزیمی، کم کف مناسب برای فرایند های مختلف،مناسب جهت عملیات پس شور رنگرزی و چاپ

ادامه مطلب